Formy pomocy w spłacie należności:

Osoby zainteresowane przedstawionymi poniżej formami pomocy w spłacie należności czynszowych prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku:

Metryka Wniosek dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem [pdf - 189 KB]

Metryka Załącznik do wniosku - Oświadczenie dla osób fizycznych [pdf - 752 KB]

Metryka Załącznik do wniosku - Oświadczenie dla osób prawnych [pdf - 903 KB]

Metryka Załącznik do wniosku - Oświadczenie dla osób prowadzących działalność [pdf - 838 KB]

Udzielenie ulgi w spłacie zaległości:

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek dłużnika można:

 • rozłożyć należność na raty,
 • odroczyć termin płatności całości lub części należności,
 • odroczyć termin płatności i rozłożyć należność na raty.

Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności udziela się na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności może być dłuższy. Od należności, w stosunku do których zastosowano ww. ulgi, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów zapłaty, chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej. W przypadku nie dokonania przez dłużnika spłaty należności na warunkach określonych w ugodzie między stronami, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Podstawy prawne:

Rodzaj

Numer

Data

Dotyczy

Szczegóły

Uchwała
Rady Miasta Rybnika

398/XXIV/2020

25.06.2020 r.

W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

pokaż

Zarządzenie
Prezydenta Miasta Rybnika

335/2020

16.07.2020 r.

W sprawie wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

pokaż

Zarządzenie
Dyrektora ZGM

41/2022

16.11.2022 r.

W sprawie zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku oraz weryfikacji ugód zawartych z dłużnikami.

Metryka pobierz [pdf - 227 KB]


Odpracowanie zadłużenia:

W celu ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu najmu lub odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali gminnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej nie będących przedsiębiorcami na dzień złożenia stosownego wniosku, wprowadzono możliwość spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik.
W ramach świadczenia rzeczowego wykonywane są drobne prace usługowe i porządkowe w gminnych jednostkach organizacyjnych, w tym m.in.:

 • sprzątanie
 • grabienie
 • pielenie
 • odśnieżanie
 • drobne prace konserwatorskie

UWAGA! Odpracowanie dotyczy tylko zaległości, bieżące opłaty powinny być regulowane w pełnej wysokości.

Podstawy prawne:

Rodzaj

Numer

Data

Dotyczy

Szczegóły

Zarządzenie
Prezydenta Miasta Rybnika

82/2012

29.02.2012 r.

W sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik

pokaż

Zarządzenie
Dyrektora ZGM

6/2022

11.02.2022 r.

W sprawie wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego

Metryka pobierz [pdf - 2 MB]

Obniżka czynszu:

Stosowanie obniżki czynszu w lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy dopuszczalne jest:

 • dla gospodarstw domowych, w których na członka rodziny przypada do 100% najniższej emerytury na 1 osobę – 50% obniżki;
 • dla gospodarstw domowych, w których na członka rodziny przypada powyżej 100% do 125% najniższej emerytury na 1 osobę – 25% obniżki.

Obniżki czynszu nie udziela się:

 • lokatorowi, który utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
 • najemcy, który wynajął lokal w drodze publicznej licytacji;
 • najemcy, który zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal mieszkalny za okres co najmniej 3 miesięcy;
 • najemcy, który występuje z wnioskiem o obniżenie czynszu na kolejne okresy, posiadającemu zadłużenie w opłatach za czynsz w obniżonej wysokości, pomimo korzystania z przyznanej obniżki;
 • najemcy uprawnionemu do dodatku mieszkaniowego, przyznanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w okresie jego pobierania;

Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy.

Prawo do obniżki czynszu ustaje jeżeli:

 • lokator utracił tytuł prawny do lokalu;
 • najemca nie wywiązuje się z warunków aneksu i/lub ugody określającej sposób spłaty zaległości;
 • najemca nie uiszcza czynszu w obniżonej wysokości.

Obniżka czynszu nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, jednak osoby, które korzystają z dodatku mieszkaniowego mają możliwość skorzystania z obniżki czynszu dopiero po okresie, na który został przydzielony dodatek mieszkaniowy.

Podstawy prawne:

Rodzaj

Numer

Data

Dotyczy

Szczegóły

Uchwała
Rady Miasta Rybnika

1223/LXX/2023

26.10.2023 r.

W sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2024-2028

pokaż

Uchwała
Rady Miasta Rybnika

763/XLV/2021

18.11.2021 r.

Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik

pokaż

 
 
Odsłon strony: 1993 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-01-02 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2023-10-26 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy specjalista I)Pokaż
2023-04-26 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2023-04-26 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-04-27 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-03-15 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-03-15 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-03-07 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-12 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-08-26 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-03-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-03-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-03-30 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż