Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności

Zgodnie z ustawą dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy podmiot podlegający ustawie zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień. Oznacza to konieczność przygotowania budynków, zasobów cyfrowych, procedur i form komunikacji (obsługi) w taki sposób, by każdy obywatel mógł skorzystać z usług świadczonych przez podmiot publiczny.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Wyżej wymieniona ustawa wprowadza ponadto obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności. Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim stopień spełnienia minimalnych wymagań w zakresie zapewniania dostępności opisanych w art. 6 ww. ustawy. Raport podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2021 r. Metryka raport o dostępności [pdf - 114 KB]