Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują:

  • przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 11 czerwca 2018 r. Metryka Zarządzenie Dyrektora ZGM Nr 22.2018 [pdf - 302 KB]

Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć skargę lub wniosek

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie w Kancelarii Zakładu, jak również za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Co powinna zawierać skarga lub wniosek

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

Termin załatwienia skargi lub wniosku

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).
W przypadku niezałatwienia skargi w ww. terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
Natomiast w razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Wpływające do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku skargi i wnioski rejestrowane są w Centralnym Rejestrze prowadzonym przez Dział Spraw Pracowniczych i Administracji. Decyzję o sposobie załatwienia skargi lub wniosku podejmuje Dyrektor Zakładu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Kierownika Działu, którego zakresu działania skarga/wniosek dotyczy. Nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi sprawuje Dział Spraw Pracowniczych i Administracji.

Klauzula informacyjna dotycząca rozpatrywania skarg i wniosków Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

 
 
Odsłon strony: 1759 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż