UCHWAŁA 165/XII/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Na podstawie:
- art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Przyjąć Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 812/LVII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
Załącznik do uchwały Nr 165/XII/2019
Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2019 r.
Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku jest jednostką budżetową, której założycielem jest Miasto
Rybnik.
§ 2. 1. Siedzibą Zakładu jest Miasto Rybnik.
2. Zakład prowadzi działalność na terenie Miasta Rybnika.
§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Mieście - rozumie się przez to Miasto Rybnik;
2) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta;
3) Zakładzie - rozumie się przez to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku;
4) mieniu - rozumie się przez to mienie komunalne Miasta;
5) Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Zakładu.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działalności Zakładu
§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2. W ramach podstawowych zadań Zakład zarządza powierzonym mu mieniem, obejmującym przede wszystkim budynki mieszkalne, lokale użytkowe i inne nieruchomości, w zakres którego wchodzi:
1) utrzymanie mienia w należytym stanie, w tym poprzez prowadzenie robót budowlanych w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji mienia;
3) administrowanie mieniem także w zakresie obsługi technicznej i eksploatacyjnej;
4) utrzymanie porządku na terenach zieleni.
3. Do zadań Zakładu należy ponadto:
1) realizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta;
2) prowadzenie działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej Miasta, w tym poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi w zakresie realizacji zadań własnych Miasta oraz gospodarki lokalami użytkowymi;
3) zlecona przez Miasto Rybnik obsługa techniczna imprez plenerowych organizowanych przez to Miasto.
Rozdział 3.
Organizacja Zakładu
§ 5. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent.
3. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.
4. Dyrektor wykonuje wobec pracowników Zakładu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
§ 6.Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zakładu.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie Zakładu
§ 7.1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych.
2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Zakładu stanowi plan dochodów i wydatków.
3. Zakład jest wyposażony w mienie konieczne do realizacji wykonywanych przez niego zadań statutowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 8. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.