Do zakresu działania Działu Lokalowego należy w szczególności:

1. w zakresie dotyczącym lokali mieszkalnych:

 1. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów najmu lokali mieszkalnych na podstawie skierowań Urzędu Miasta w odniesieniu do:
 • osób ujętych na listach rocznych,
 • mieszkań po remoncie wykonanym przez przyszłego najemcę,
 • osób pozostałych w lokalu opuszczonym przez najemcę lub po śmierci najemcy,
 • osób, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2,
 • lokalu mieszkalnego przyznanego w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika,
 • zamian na lokal mieszkalny wolny oraz zamian z kontrahentem,
 • przedłużenia umów zawartych na czas oznaczony,
 1. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego przez przyszłego najemcę, w tym przygotowywanie umów o remont, kontrola wykonania remontu oraz odbiór wykonanych prac z udziałem Administracji Domów Mieszkalnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z wpłatą kaucji mieszkaniowych,
 3. prowadzenie spraw związanych z cykliczną weryfikacją dochodów najemców lokali na zasadach uregulowanych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 4. podwyżki i obniżki czynszu najemców lokali mieszkalnych, w zakresie:
  podwyżki czynszu w związku z przekroczeniem progu dochodowego oraz niezłożeniem deklaracji o wysokości dochodów/złożeniem jej po terminie,
  rozpatrywanie wniosków o ponowne ustalenie wysokości czynszu oraz obniżki czynszu,
 5. prowadzenie postępowań zmierzających do rozwiązania stosunku najmu oraz weryfikacja wniosków o wstrzymanie czynności zmierzających do wypowiedzenia umów najmu z najemcami:
 • używającymi lokale w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • zaniedbującymi obowiązki najemcy dopuszczającymi się do powstania szkód, niszczącymi urządzenia
 • przeznaczone do wspólnego korzystania, wykraczającymi przeciwko porządkowi domowemu,
 • pozostającymi w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat,
 • wynajmującymi, podnajmującymi lub oddającymi lokal do bezpłatnego używania bez wymaganej zgody,
 • używającymi lokale, które wymagają opróżnienia w związku z rozbiórką lub remontem,
 • niezamieszkującymi w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • posiadającymi tytuł prawny do innego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości,
 1. prowadzenie postępowań zmierzających do wypowiedzenia umowy najmu z równoczesnym wskazaniem lokalu zamiennego w związku z:
 • planowaną sprzedażą,
 • przekroczeniem normatywnej powierzchni lokalu,
 • planowanym remontem, przebudową lub wyburzeniem,
 1. współpraca z Urzędem Miasta w sprawach dotyczących wykwaterowania najemców lokali położonych w budynkach przeznaczonych do remontu, rozbiórki oraz przekazywanie propozycji wolnych lokali,
 2. prowadzenie postępowań dotyczących opróżnienia lokalu na czas remontu i udostępnienia lokalu zamiennego w ramach istniejącego stosunku najmu,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na podnajmem, bezpłatne użyczenie lokalu mieszkalnego lub jego części,
 4. prowadzenie spraw związanych z likwidacją lokali niesamodzielnych,
 5. prowadzenie ewidencji zawartych umów na czas nieoznaczony, oznaczony, najmu socjalnego lokali, przedłużeń umów najmu i przedłużeń najmu pomieszczeń tymczasowych,
 6. prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem lokali mieszkalnych na wykonywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 7. ustalanie i naliczanie wysokości czynszu, odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela,
 8. prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków orzekających eksmisję, w tym m.in.:
 • kierowanie wniosków o eksmisję do komornika,
 • składanie ofert zawarcia umów najmu socjalnego lokali osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
 • wskazywanie komornikowi pomieszczeń tymczasowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów celem wykonania wyroków eksmisyjnych z
 • uprawnieniem do pomieszczenia tymczasowego,
 • weryfikacja wniosków o wstrzymanie czynności zmierzających do eksmisji,
 • kierowanie pism do komornika dotyczących zawieszenia lub wznowienia postępowania egzekucyjnego zmierzającego do eksmisji,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących ustanowienia przez sąd kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika,
 • prowadzenie spraw dotyczących opłat związanych z eksmisją, a w szczególności kosztami dezynfekcji pomieszczeń tymczasowych, kosztami umieszczenia zwierząt w schroniskach, asystą policji,
 • zawieranie umów najmu socjalnego lokali i najmu pomieszczeń tymczasowych w związku z wyrokami sądowymi,
 1. współpraca z Administracjami Domów Mieszkalnych i Działem Eksploatacyjnym
  w zakresie zapewnienia obsługi technicznej, transportu, pomieszczeń magazynowych,
 2. informowanie Działu Windykacji o poniesionych kosztach sądowych i komorniczych przy realizacji wyroku sądowego o eksmisję,
 3. informowanie Działu Windykacji o zmianie lokalu przez dotychczasowego najemcę/lokatora celem przeniesienia zapisów dotyczących spraw windykacyjnych w programie informatycznym do obsługi zasobu na nową kartotekę lokalu (pisemna informacja),
 4. rozpatrywanie i szczegółowa analiza wniosków o roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym na mocy orzeczenia sądowego,
 5. przygotowywanie ugód dotyczących wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym na mocy orzeczenia sądowego,
 6. prowadzenie ewidencji wolnych lokali mieszkalnych, wykazanych do zasiedlenia przez Administracje Domów Mieszkalnych,
 7. współpraca z Działem Windykacji w zakresie roszczeń regresowych związanych z wypłaconym odszkodowaniem,

2. w zakresie dotyczącym lokali użytkowych oraz garaży

 1. obsługę klientów,
 2. podejmowanie działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, sprawozdawczość oraz obsługę administracyjną lokali użytkowych na zasadach uregulowanych w procedurze wewnętrznej,
 3. wypowiadanie i rozwiązywanie umów najmu/użyczenia lokali użytkowych i garaży,
 4. prowadzenie, przy udziale Działu Technicznego, spraw dotyczących wniosków najemców lokali użytkowych i garaży dotyczących wydania zgody na przeprowadzenie remontu oraz kwalifikowanie prac do wykonania,
 5. przygotowywanie z Działem Technicznym dokumentów dotyczących ustalenia sposobu finansowania remontu oraz rozliczania poniesionych przez najemcę nakładów,
 6. przygotowywanie porozumień dotyczących rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę związanych z remontem lokali użytkowych,
 7. przyjmowanie i potwierdzanie zgodności faktur wystawianych przez najemcę za remont lokali użytkowych,

3. w pozostałym zakresie:

 1. przygotowywanie i realizacja Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie Działu,
 2. współpraca z Działem Windykacji w zakresie windykacji należności za zajmowane lokale,
 3. prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych związanych z działalnością działu w szczególności w zakresie zapewnienia pomieszczeń tymczasowych i ogłoszeń prasowych,
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 5. aktualizacja centralnego rejestru pustostanów prowadzonego w formie elektronicznej w zakresie Działu.