Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rozrachunków z kontrahentami Zakładu,
 2. ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych Zakładu oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych,
 3. monitorowanie realizacji rocznych planów finansowych i zaangażowania,
 4. prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i innych składników majątkowych Zakładu,
 5. sprawy związane z rozliczaniem kaucji mieszkaniowych,
 6. rozliczanie podatku od towarów i usług,
 7. rozliczanie delegacji i ryczałtów samochodowych,
 8. rozliczanie zaliczek udzielonych pracownikom,
 9. realizacja przelewów bankowych,
 10. wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec Miasta Rybnika, w tym sprawozdań budżetowych, finansowych, o stanie mienia komunalnego,
 11. naliczanie opłaty 40 euro przeliczonej na złote, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności z tytułu opłat za lokale użytkowe,
 12. rejestracja obrotów w systemie finansowo – księgowym,
 13. dekretowanie dokumentów księgowych związanych z wydatkami budżetowymi oraz ich rejestracja w systemie finansowo – księgowym,
 14. sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym faktur i innych dowodów rodzących zobowiązania Zakładu wobec kontrahentów,
 15. prowadzenie korespondencji związanej z zakresem działalności działu,
 16. ewidencja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.