Do zakresu działania Stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności należy w szczególności:

  1. realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, zadań obronnych oraz zarządzania kryzysowego,
  2. opracowywanie i aktualizowanie planu działania na wypadek zagrożenia i wojny oraz procedur postępowania w przypadku zagrożeń,
  3. organizowanie szkoleń pracowników w zakresie OC,
  4. nadzorowanie utrzymania w stanie sprawności technicznej budowli ochronnych znajdujących się w administrowaniu Zakładu oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania ich dewastacji.