Do zakresu działania Działu Remontowego należy w szczególności:

1) w zakresie spraw remontowo-konserwacyjnych:

 1. planowanie, realizacja oraz rozliczanie zadań w zakresie robót remontowo-konserwacyjnych
  w sposób zapewniający utrzymywanie zasobu budynków zarządzanych przez Zakład we właściwym stanie technicznym,
 2. przyjmowanie i prowadzenie rejestru zgłoszeń usterek/awarii, dotyczących zasobu budynków zarządzanych przez Zakład oraz usuwanie usterek/awarii,
 3. utrzymanie we właściwym stanie technicznym placów zabaw, natychmiastowe podjęcie działań
  w razie stwierdzenia nieprawidłowości,
 4. współpraca z Administracjami Zasobu Budynków w zakresie ustalania zakresów remontów pustostanów,
 5. powiadamianie Działu Zapewnienia Jakości o zakończonym remoncie pustostanu w ramach sił własnych Zakładu celem kontroli jakości prac w zakresie przygotowania lokalu pod wynajem,
 6. ocena stanu technicznego lokali użytkowych/instalacji/elementów wyposażenia technicznego po odbiorze lokalu użytkowego oraz przed ponownym przekazaniem,
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Zakładu celem zapewnienia prawidłowej realizacji przeglądów i kontroli budynków, a w szczególności:
  - wykonywanie okresowych kontroli instalacji gazowych oraz badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z wymogami przepisów prawa; bieżące przekazywanie protokołów ww. kontroli Działowi Zapewnienia Jakości,
  - usuwanie usterek, nieprawidłowości, wykonywanie koniecznych napraw wynikających z protokołów przeglądów i kontroli,
 8. przeprowadzanie wizji w terenie celem dokonania oceny stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej objętej wnioskiem o wymianę w częściach wspólnych budynków,
 9. aktualizacja centralnego rejestru pustostanów prowadzonego w formie elektronicznej w zakresie Działu,
 10. kwartalny odczyt wodomierzy (z wyłączeniem wodomierzy radiowych),
 11. ustalanie przyczyn powstania szkód we współpracy z Administracjami Zasobu Budynków,
 12. organizacja II zmiany oraz dyżurów domowych po godzinach pracy, w tym tworzenie harmonogramów, raportowanie i rozliczanie,
 13. obsługa techniczna "Ogródków Letnich", w tym podłączenie/odłączenie energii elektrycznej, bieżące usuwanie awarii,
 14. planowanie, nadzorowanie, koordynowanie i rozliczanie floty pojazdów realizujących usługi na rzecz ZGM Rybnik,

2) w zakresie spraw dotyczących magazynu:

 1. zakup towarów i usług na rzecz Zakładu zgodnie z obowiązującym regulaminem zamówień publicznych celem zaopatrzenia magazynu w materiały niezbędne do usunięcia awarii oraz remontów mieszkań,
 2. obsługa magazynu materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującą instrukcją magazynową,
 3. wykonywanie zleceń kierowników Administracji Zasobu Budynków wynikających z realizowanych prac.

3) w zakresie pozostałych spraw:

 1. wykonywanie prac stolarskich na rzecz Zakładu oraz Miasta Rybnika,
 2. wykonywanie, montowanie i demontowanie zabezpieczeń czasowych obiektów małej architektury na terenie Miasta Rybnika,
 3. zabezpieczanie budynków i lokali przed dewastacją lub samowolnym zajęciem przez osoby nieuprawnione,
 4. obsługa techniczna imprez plenerowych w Mieście Rybniku,
 5. realizacja zadań związanych z zabezpieczaniem obiektów i miejsc po zakończeniu działań ratowniczych w przypadku braku możliwości powierzenia obowiązków właścicielowi,
 6. realizacja zleceń współpracujących jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika.
 
 
Odsłon strony: 409 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-04-19 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-01-04 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż