Do zakresu działania Działu Zapewnienia Jakości należy w szczególności:

1) w zakresie spraw związanych z zapewnieniem jakości:

 1. uczestniczenie w odbiorach robót zlecanych firmom zewnętrznym,
 2. sporządzanie i monitorowanie listy usterek do usunięcia przez Wykonawcę,
 3. prowadzenie rejestru robót budowlanych/usług wraz z terminem gwarancji,
 4. monitorowanie upływających terminów ochrony gwarancyjnej,
 5. organizacja i protokołowanie przeglądów gwarancyjnych,
 6. nadzór nad procesem usuwania usterek w okresie ochrony gwarancyjnej,
 7. przeprowadzanie odbiorów ostatecznych, przed upływem ustalonego w umowie terminu gwarancji, mających na celu ustalenie stanu robót i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji,
 8. nadzór nad usuwaniem wad w sytuacjach zlecenia wykonania nadzoru zastępczego,
 9. okresowa weryfikacja jakości usług (sprzątanie, wywóz odpadów, koszenie terenów zielonych) - wizja na miejscu dokumentowana protokołem z dokumentacją zdjęciową,
 10. doradztwo techniczne dla Działu Remontowego,
 11. kontrola jakości remontów lokali w ramach sił własnych Zakładu,
 12. wdrażanie działań korygujących,
 13. sprawozdawczość w zakresie powierzonych zadań,
 14. współpraca przy opracowaniu i wdrażaniu procedur w zakresie zapewnienia jakości,

2) w zakresie spraw związanych z realizacją przeglądów i kontroli budynków:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania celem zapewnienia poddawania zasobu budynków okresowym kontrolom stanu technicznego w terminach i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów, w tym:
  - wykonywanie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego budynków,
  - kontrola energetyczna efektywności kotłów,
 2. kontrola postępu realizacji przeglądów, a w szczególności:
  - monitorowanie dochowania terminów wymaganych przepisami prawa,
  - zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Zakładu uczestniczącymi w realizacji zadania z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej,
  - rzetelne prowadzenie dokumentacji z przebiegu kontroli,
 3. kontrola procesu realizacji zaleceń wynikających z protokołów przeglądów, a w szczególności:
  - przekazanie zaleceń pokontrolnych Administracjom Zasobu Budynków, celem ich realizacji/ zlecenia realizacji,
  - monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
  - sporządzanie pisemnego raportu rocznego obejmującego informację na temat realizacji zaleceń po przeprowadzonych kontrolach okresowych,
 4. zakładanie i prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego zgodnie z przepisami prawa, w tym bieżące dokonywanie wpisów, uzupełnienie brakujących danych oraz właściwe przechowywanie dokumentów stanowiących załączniki do Książek,
 5. w przypadku przyjęcia przez Zakład nowych budynków w zarządzanie - przejmowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotowych budynków,
 6. uzupełnianie programu informatycznego – Techniczna Obsługa Nieruchomości celem uzyskania kompleksowej informacji o budynkach znajdujących się w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (wykonanych przeglądach, stwierdzonych usterkach, przeprowadzonych remontach i modernizacjach itp.).
 
 
Odsłon strony: 235 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-06-23 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-01-04 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-01-04 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż