Do zakresu działania Administracji Zasobu Budynków należy w szczególności:

1) w zakresie spraw związanych z utrzymaniem budynków i lokali:

 1. sporządzanie wykazu rzeczowego potrzeb remontowych, w tym ustalenie hierarchii potrzeb (najpilniejszych remontów),
 2. przygotowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umowy i rozliczanie zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenia,
 3. zlecanie usług w zakresie serwisowania instalacji oraz urządzeń w budynkach, w tym kotłów gazowych w lokalach celem zapewnienia prawidłowego działania urządzeń,
 4. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym przygotowanie dokumentacji postępowań
  o zamówienie publiczne, nadzór nad realizacją umowy, jak również rozliczanie kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w czynszu,
 5. malowanie klatek schodowych, w tym przygotowywanie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne, nadzór nad realizacją umowy,
 6. przegląd i konserwacja sprzętu p.poż, konserwacja platform pionowych (wind) i przyschodowych, serwis i konserwacja kotłowni i wymiennikowni, serwis urządzeń klimatyzacyjnych; bieżące przekazywanie protokołów do Działu Zapewnienia Jakości,
 7. zlecanie wykonania zaleceń po przeprowadzonych okresowych kontrolach stanu technicznego budynków oraz aktualizacja danych w raporcie z usterek, nieprawidłowości zaleceń na zasadach uregulowanych w procedurze wewnętrznej,
 8. egzekwowanie realizacji zaleceń wynikających z protokołów przeglądów i kontroli w obszarze odpowiedzialności lokatorów, zgodnie z wewnętrzną procedurą, w tym realizacja działań zmierzających do wyeliminowania butli gazowych użytkowanych przez lokatorów nielegalnie,
 9. przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie wykonania kontroli okresowych przewodów kominowych oraz czyszczenia przewodów kominowych; bieżące przekazywanie protokołów do Działu Zapewnienia Jakości,
 10. przyjmowanie i rejestr zgłoszeń szkód, przeprowadzanie oględzin szkody, ustalanie przyczyn powstania we współpracy z Działem Remontowym, dokumentowanie okoliczności powstania, miejsca wystąpienia oraz rozmiaru szkody na zasadach uregulowanych w procedurze wewnętrznej,
 11. utrzymywanie zieleni oraz czystości i porządku w budynkach jak również na terenach przyległych,
 12. kontrolowanie wykonania usług zleconych podmiotom zewnętrznym, potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur związanych z ich realizacją,
 13. udział z Działem Technicznym w przekazywaniu placu budowy oraz odbiorze zakończonych zadań budowlanych, remontowych i inwestycyjnych,
 14. dokonywanie odbioru robót remontowych w lokalach mieszkalnych wykonywanych na koszt przyszłego najemcy z udziałem Działu Zapewnienia Jakości,
 15. gospodarowanie pustostanami, w tym m.in. ustalanie potrzeb remontowych lokali, uzgadnianie z Dyrektorem sposobu remontu oraz opisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych,

2) w zakresie spraw administracyjnych:

 1. przekazywanie oraz odbiór lokali najemcom na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 2. przekazywanie do Działu Lokalowego lokali mieszkalnych wykazanych do zasiedlenia,
 3. kontrolny pomiar powierzchni użytkowej lokali,
 4. wprowadzanie oraz aktualizacja danych w programie informatycznym do obsługi zasobu w zakresie wyposażenia budynku oraz lokalu w instalacje techniczne (cechy budynku oraz lokalu), zakończenia naliczania (wyzerowanie norm wody, ilości osób oraz wpisanie stanu wodomierza), jak również prowadzenia ewidencji osób stale zamieszkujących w lokalu (księga meldunkowa),
 5. rozpatrywanie wniosków o wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych,
 6. przekazywanie pisemnej informacji o zgonie lokatorów do Działu Windykacji (dot. dłużników), Działu Lokalowego (dot. najemców oraz innych lokatorów w związku z prowadzonymi przez Dział Lokalowy postępowaniami), Biura Radców Prawnych (dot. osób przeciwko którym toczą się postępowania sądowe) celem dalszego wykorzystania,
 7. rozpatrywanie wniosków, przyjmowanie skarg i zażaleń mieszkańców dotyczących zagadnień eksploatacji i użytkowania nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 8. wydawanie zaświadczeń potwierdzających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, tymczasowego pomieszczenia,
 9. podejmowanie działań zmierzających do odzyskania lokali mieszkalnych użytkowanych w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem, użytkowanych przez najemców, którzy wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, lokali bezprawnie zajętych lub podnajętych bez wymaganej pisemnej zgody, a także lokali opuszczonych, w tym przygotowanie dokumentacji potwierdzającej ww. okoliczności, a także inicjowanie działań Działu Lokalowego zmierzających do rozwiązania stosunku najmu z ww. najemcami, a następnie skierowania do sądu pozwu o opuszczenie i opróżnienie lokali,
 10. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzonych spraw sądowych,
 11. uczestniczenie w eksmisjach, w wizjach dotyczących budynku,
 12. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej lokali mieszkalnych,
 13. opiniowanie wniosków mieszkańców o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
 14. prowadzenie wykazu lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem dostępności do rodzaju niepełnosprawności.
 15. aktualizacja centralnego rejestru pustostanów prowadzonego w formie elektronicznej w zakresie Działu,
 16. rozliczanie kaucji mieszkaniowych w przypadku zdania lub wykupu mieszkania (nie dotyczy kaucji wpłaconych przed dniem 12.11.1994 r.),
 17. weryfikacja prawidłowości danych w zakresie poszczególnych składników czynszu będących podstawą naliczeń.

 
 
Odsłon strony: 145 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-01-04 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż