Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Technicznych należy w szczególności:

1) nadzór nad realizacją przeglądów i kontroli budynków zasobu Miasta zarządzanych przez Zakład celem zapewnienia poddawania zasobu budynków okresowym kontrolom stanu technicznego w terminach i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów, w tym:
a) właściwe planowanie zadań, a w szczególności:
- zabezpieczanie odpowiednich środków finansowych na realizację przeglądów i kontroli przez podmioty zewnętrzne w budżecie Zakładu,
- przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne celem wyłonienia Wykonawców do realizacji przeglądów i kontroli,
- sporządzanie harmonogramów wykonania przeglądów i kontroli w sposób zapewniający dochowanie terminów określonych przepisami prawa,
b) kontrolę postępu realizacji przeglądów, a w szczególności:
- monitorowanie dochowania terminów ustalonych w harmonogramach,
- czuwanie nad realizacją zadania w sposób zgodny z umową w przypadku zlecenia wykonania zadania przez podmioty zewnętrzne,
- zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Zakładu uczestniczącymi w realizacji zadania z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej,
c) kontrolę procesu realizacji zaleceń wynikających z protokołów przeglądów, a w szczególności:
- sporządzanie raportów z usterek, nieprawidłowości, zaleceń wynikających z protokołów przeglądów,
- dystrybucję poleceń wykonania robót właściwej komórce organizacyjnej wraz z monitorowaniem ich wykonania,
2) sporządzanie raportu z usterek, nieprawidłowości, zaleceń wynikających z protokołów przeglądów i kontroli,
3) zakładanie i prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego zgodnie z przepisami prawa, w tym bieżące dokonywanie wpisów, uzupełnienie brakujących danych oraz właściwe przechowywanie dokumentów stanowiących załączniki do Książek,
4) w przypadku przyjęcia przez Zakład nowych budynków w zarządzanie - przejmowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotowych budynków,
5) uzupełnianie programu informatycznego – Techniczna Obsługa Nieruchomości celem uzyskania kompleksowej informacji o budynkach znajdujących się w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (wykonanych przeglądach, stwierdzonych usterkach, przeprowadzonych remontach i modernizacjach itp.).