Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Koordynacji i Procesów należy w szczególności:

 1. opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych Zakładu, w tym regulaminu organizacyjnego oraz instrukcji i procedur regulujących poszczególne obszary funkcjonowania jednostki jak również ich wdrażanie i monitorowanie przestrzegania,
 2. przedkładanie wniosków dotyczących usprawnień i zmian w zakresie działania jednostek organizacji wewnętrznej Zakładu wynikających z przeprowadzanych kontroli oraz analiz obszarów ryzyka,
 3. prowadzenie Zakładowego Katalogu ryzyk i szans oraz analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności Zakładu,
 4. koordynacja działań poszczególnych komórek Zakładu w związku z przeprowadzaną kontrolą zewnętrzną, a zwłaszcza:
  a) przygotowywanie odpowiedzi na zapytania kontrolujących na podstawie informacji przedłożonych przez komórki merytoryczne,
  b) analiza stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych,
 5. przygotowywanie informacji dla prasy na temat działalności Zakładu,
 6. koordynacja obsługi prawnej inwestycji oraz współpracy z Inspektorem Ochrony Danych,
 7. koordynacja działań wspólnych Zakładu,
 8. przygotowywanie sprawozdań w zakresie poszczególnych obszarów funkcjonowania Zakładu na podstawie informacji przedłożonych przez komórki merytoryczne,
 9. prowadzenie centralnego rejestru pustostanów w formie elektronicznej we współpracy z Administracjami Domów Mieszkalnych, Działem Eksploatacyjnym oraz Działam Technicznym,
 10. realizacja zadań związanych z systemem zarządzania jakością.