Do zakresu działania Biura Radców Prawnych należy w szczególności:

  1. udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  2. wydawanie opinii prawnych, dokonywanie interpretacji aktów prawnych, a także opiniowanie wewnętrznych aktów regulujących działalność Zakładu,
  3. współuczestniczenie w opracowywaniu projektów prawa miejscowego,
  4. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Zakładu,
  5. uczestniczenie w prowadzonych przez Zakład rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,
  6. występowanie w charakterze pełnomocnika Zakładu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.