Do zakresu działania Działu Technicznego należy w szczególności:

1. Nadzór nad stanem technicznym budynków:

 1. analiza techniczno – finansowa potrzeb remontowych zasobu,
 2. opracowywanie rocznych planów remontów i inwestycji w zakresie zadań rzeczowych w oparciu o proponowane przez Administracje Zasobu Budynków wykazy potrzeb remontowych na dany rok, zalecenia z protokołów przeglądów,
 3. przygotowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umowy i rozliczanie zadań remontowych wymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz opinii i dokumentacji technicznych,
 4. przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie ekspertyz technicznych, inwentaryzacji technicznych i projektów budowlano-wykonawczych na obiekty remontowane, modernizowane lub przeznaczone do rozbiórki wraz z pozyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń,
 5. przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umowy i rozliczanie zadań inwestycyjnych oraz prac rozbiórkowych, kontrola i weryfikacja realizowanych zadań z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami oraz procedurami wewnętrznymi,
 6. monitorowanie realizacji planu remontów i inwestycji przy pomocy aplikacji Microsoft Project,
 7. uczestnictwo w kontrolach oraz koordynacja realizacji nakazów nałożonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, współpraca z Urzędem Miasta w zakresie szczegółowych ocen stanu budynków przeznaczonych do sprzedaży i informacji o partycypacji w kosztach sprzedawanych lokali,
 1. występowanie z wnioskami do dostawców mediów o warunki techniczne przyłączenia do sieci w związku z prowadzonymi remontami i inwestycjami,
 2. po zakończonych inwestycjach budowy nowych budynków, opracowywanie we współpracy z Wykonawcą instrukcji użytkowania i eksploatacji budynku celem zapewnienia właściwego sposobu obsługi i eksploatacji obiektu,
 3. realizacja uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie,
 4. prowadzenie postępowań dotyczących likwidacji szkód w ramach odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym procedurą wewnętrzną,
 5. udział w pracach komisji przetargowych,
 6. prowadzenie rejestru umów dla robót budowlanych, remontowych i inwestycyjnych w systemie informatycznym,
 7. przygotowanie dokumentacji i składanie wniosków w celu uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych,
 8. przekazywanie placu budowy wykonawcom przy współudziale Administracji Zasobu Budynków, Działu Remontowego i innych uczestników procesu budowlanego lub remontowego,
 9. organizowanie odbiorów zakończonych zadań budowlanych, remontowych i inwestycyjnych przy współudziale Administracji Zasobu Budynków, Działu Remontowego, Działu Zapewnienia Jakości oraz kompletowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, dokonywanie rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania,
 10. dokonywanie zgłoszeń zakończonego zadania do nadzoru budowlanego zgodnie z wydanymi w pozwoleniu warunkami,
 11. współpraca z Administracjami Zasobu Budynków w zakresie remontów lokali użytkowych wykonywanych przez najemcę zgodnie z obowiązującym regulaminem,
 12. weryfikowanie i potwierdzanie kosztorysów likwidacji szkody,
 13. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działu, w tym:
  a) przygotowywanie sprawozdań dotyczących remontów i inwestycji,
  b) przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie remontów i inwestycji,
  c) przygotowywanie sprawozdań bilansowych nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej do Głównego Urzędu Statystycznego,
  d) sporządzanie zestawień o danych i ilościach odpadów,
 14. współpraca z komórkami organizacyjnymi ZGM celem zapewnienia prawidłowej realizacji przeglądów i kontroli budynków, a w szczególności:
  a) wykonanie rocznych i pięcioletnich kontroli okresowych stanu technicznego budynków, potwierdzonych protokołami na polecenie Dyrektora ZGM,
  b) przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne w przypadku konieczności wykonania zaleceń po przeprowadzonych kontrolach stanu technicznego budynków w zakresie robót remontowych wymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz opinii i dokumentacji technicznych,
 15. przekazywanie do Działu Zapewnienia Jakości danych oraz dokumentów w zakresie Działu niezbędnych do uzupełniania Książek Obiektu Budowlanego,
 16. prowadzenie korespondencji w obszarze funkcjonowania Działu,
 17. aktualizacja centralnego rejestru pustostanów prowadzonego w formie elektronicznej w zakresie Działu.
 
 
Odsłon strony: 212 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-03-10 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2022-03-10 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż