Do zakresu działania Działu Spraw Pracowniczych i Administracji należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących z Zakładu oraz innych spraw kancelaryjnych,
 2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem,
 3. prowadzenie rejestru pełnomocnictw, upoważnień do działania w imieniu Dyrektora Zakładu lub jego Zastępcy,
 4. prowadzenie rejestru pełnomocnictw Prezydenta do reprezentowania Gminy na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
 5. obsługa sekretariatu,
 6. obsługa centrali telefonicznej,
 7. przygotowywanie projektów regulaminów: pracy, wynagradzania, funduszu socjalnego oraz projektów zarządzeń, instrukcji w zakresie spraw pracowniczych,
 8. prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
 9. prowadzenie książki kontroli Zakładu,

2) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 1. gospodarowanie wyposażeniem stanowiącym mienie Zakładu, w tym także prowadzenie niezbędnych ewidencji,
 2. nadzorowanie stanu zabezpieczenia budynków Zakładu,
 3. zapewnienie sprawnego działania komórek organizacyjnych/samodzielnych stanowisk poprzez bieżące zaopatrywanie w materiały i sprzęt biurowy oraz wyposażenie, a także prenumeratę prasy,
 4. zapewnienie należytego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń biurowych,
 5. prowadzenie składnicy akt oraz zapewnienie obsługi zarchiwizowanej dokumentacji Zakładu,

3) w zakresie spraw pracowniczych realizowanie wytyczonej polityki kadrowej oraz prowadzenie całokształtu spraw pracowniczych, a zwłaszcza:

 1. wykonywanie czynności związanych z naborem, zatrudnianiem pracowników i nawiązywaniem stosunku pracy,
 2. prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy,
 3. pilotowanie prac związanych z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 4. opracowywanie planów szkoleń oraz organizowanie szkoleń pracowników,
 5. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy,
 6. prowadzenie całokształtu zagadnień związanych ze sprawami socjalnymi pracowników,
 7. przeprowadzanie kontroli dyscypliny pracy, etyki zawodowej itp.

4) w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych:

 1. odbieranie oświadczeń o poufności od pracowników/osób realizujących zadania zlecone, którzy w związku z realizacją obowiązków będą przetwarzali dane osobowe, bądź będą mieli dostęp do danych osobowych,
 2. wystawianie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w uzgodnieniu z kierownikiem komórki merytorycznej oraz ich okresowa kontrola,
 3. prowadzanie oraz aktualizacja rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych.