Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej tj. każdej informacji o sprawach publicznych są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Sposób udostępniania informacji publicznych

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępniania na wniosek,
  • wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
  • udostępniania w centralnym repozytorium.

Informacja publiczna może być udostępniana również:

  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  • przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1), urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz podaje nowy termin jej udostępnienia. Nowy termin nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot zobowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot zobowiązany do udostępnienia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek

 
 
Odsłon strony: 434 Metryka
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż
2021-10-05 AktualizacjaJacek Krakos (Starszy inspektor ds obsługi informatycznej I)Pokaż