Statut ZGM


Uchwała Rady Miasta

UCHWAŁA NR 812/LVII/2010
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 10 listopada 2010 r.


w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Działając na podstawie :

  • art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmian.),   
  • § 59 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika przyjętego Uchwałą Nr 834/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 80, poz. 2876 z późn. zmian.),
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej

RADA MIASTA RYBNIKA
postanawia:


§ 1.
Przyjąć Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr 418 /XXVII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
wpr.: Zenon Nowak, dnia: 2011-01-12 10:37:12 historia zmian dokumentu

STATUT ZGM

Załącznik do Uchwały Nr 812/LVII/2010
Rady Miasta Rybnika z dnia 10 listopada 2010 r.

STATUT
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKURozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, zwany dalej „Zakładem”, jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr 800/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w jednostkę budżetową.

§ 2.

Podstawą prawną działania Zakładu są w szczególności:

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.),
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.),
3) Uchwała Nr 800/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w jednostkę budżetową,
4) niniejszy statut.

§ 3.
1. Siedzibą Zakładu jest Miasto Rybnik.
2. Zakład prowadzi działalność na terenie Miasta Rybnika.

Rozdział II
Zadania Zakładu


§ 4.

1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zarządzanie powierzonym mu mieniem komunalnym Miasta Rybnika (zwanym dalej „mieniem”) obejmującym przede wszystkim: budynki mieszkalne, lokale użytkowe i inne nieruchomości.
Zarządzanie mieniem przez Zakład polega w szczególności na:
1) podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu: utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym, zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej mienia, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji mienia, bieżące administrowanie mieniem oraz uzasadnione inwestowanie w mienie.
    2) prowadzeniu obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej mienia,
3) prowadzeniu robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiórce mienia,
4) zawieraniu umów z wykonawcami w zakresie robót budowlanych, usług i dostaw      dotyczących zarządzanego mienia oraz nadzór nad ich realizacją.
5) utrzymanie porządku na terenach zieleni osiedlowej, w szczególności poprzez koszenie trawników, grabiebie liści, prace pielęgnacyjne w koronach drzew i ich wycinka, a także utrzymaniu i remontach osiedlowych placów zabaw oraz utrzymaniu placów i dróg wewnątrzosiedlowych.

   
2. Do zadań Zakładu należy ponadto:
    1) przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym     zasobem    gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład     mieszkaniowego zasobu    gminy,
    2) gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w tym socjalnymi oraz pomieszczeniami    tymczasowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy,
3) gospodarowanie lokalami użytkowymi polegające w szczególności na przeprowadzaniu przetargów, zawieraniu umów najmu oraz wyrażaniu zgody na podnajem lokalu użytkowego,
4) wynajmowanie części budynków i przyległych do nich gruntów w celu umieszczenia na nich reklam i tablic informacyjnych,
5) pobór należności z tytułu odpłatnego udostępniania mienia oraz prowadzenie windykacji  w tym sądowe dochodzenie roszczeń,
6) prowadzenie spraw o eksmisję z nieruchomości będących w gestii Zakładu,
7) realizacja obowiązku wypłaty odszkodowań właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku,
    8) realizacja obowiązku zwrotu kaucji mieszkaniowych,
9) reprezentowanie Miasta Rybnika jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych oraz przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału gminy w częściach wspólnych nieruchomości,
10) realizacja inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
11) zlecona przez Miasto Rybnik obsługa techniczna imprez plenerowych organizowanych przez to Miasto.

3. Zakład zarządza i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie określonym w umowie powierzającej mu te czynności.
  
4. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Zakład współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rybnika.

Rozdział III
Organizacja Zakładu

§ 5.
1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.

§ 6.
Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie

§ 7.
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą funkcjonowania gospodarki finansowej Zakładu stanowi plan dochodów i wydatków.
3. Kontrolę rozliczeń jednostki z budżetem gminy sprawuje Prezydent Miasta.
4. Zakład jest wyposażony w majątek konieczny do realizacji wykonywanych przez niego zadań statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną Miasta Rybnika i przekazywany jest Zakładowi na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 8.
Działalność Zakładu finansowana jest z budżetu Miasta Rybnika.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 9.
Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 
wpr.: Łukasz Oleś, dnia: 2013-06-25 10:15:19 historia zmian dokumentu

Uchwała Nr 392/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

wpr.: Łukasz Oleś, dnia: 2015-05-20 10:34:56 historia zmian dokumentu

Archiwum