Zarządzenie NR 393/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.08.2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokalu


ZARZĄDZENIE NR  393/2011
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 01.08.2011 r.

w sprawie:

ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokalu

Działając na podstawie:

  •  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity      Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
  • § 2 ust. 4 pkt 2 Uchwały Nr 599/XLIV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21

      października 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność
      Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 231 poz. 4684)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Ustalić wysokość stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych
    i garaży, będących własnością lub w posiadaniu Miasta, które stanowią podstawę ustalenia stawki wyjściowej w przetargu w wysokości:
1)    lokale użytkowe z przeznaczeniem na działalność gospodarczą:
a)    strefa I                  40,00 zł
b)    strefa II                 20,00 zł
c)    strefa III                11,00 zł
d)    strefa IV                  7,00 zł
2)    biura we wszystkich strefach Miasta      8,00 zł
3)    przychodnie lekarskie we wszystkich strefach Miasta
a)    gabinety                                 7,00 zł
b)    powierzchnia towarzysząca         5,00 zł
4)    garaże we wszystkich strefach Miasta    4,00 zł
     2.  Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej piwnic (pomieszczeń przynależnych lub ich  części, które nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniego prowadzenia działalności) wynoszą:
1)    dla lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą – 10% stawki czynszu obowiązującej dla lokalu,
2)    dla biur i przychodni lekarskich – stawka stała w kwocie 2 zł/m2.

 

 § 2.

 

1.    W przypadku podnajęcia przez najemcę lokalu lub jego części, stawkę czynszu za podnajętą powierzchnię lokalu ustala się w wysokości średniej stawki
z przetargu w poszczególnej strefie Miasta obliczonej za poprzedni rok kalendarzowy.
2.    Stawka ustalona w ust. 1 nie może być niższa od dotychczas obowiązującej.

 

§ 3.

 

Do stawek określonych w § 1 i § 2 zostanie doliczony podatek VAT.
§ 4.

 

Określić strefy Miasta, o których mowa w §1 w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 5.

 

1.    Stawki określone w §1 są minimalnymi stawkami wyjściowymi w pierwszym przetargu.
2.    W przypadku organizowania kolejnych przetargów Prezydent Miasta każdorazowo ustali stawki wyjściowe czynszu, a w przypadku wynajmu lokalu w trybie bezprzetargowym Prezydent Miasta określi stawki czynszu.

 

§ 6.

 

1.    Ustalić dla obowiązujących umów najmu dotyczących przychodni lekarskich stawki czynszu w wysokości jak w § 1 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 pkt 2 niniejszego zarządzenia.
2.    Powyższe zobowiązanie nie dotyczy umów jeżeli obowiązujące najemców stawki są równe lub wyższe od stawek opisanych w przywołanych przepisach.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

 

     § 8.


Z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 166/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.04.2010r.

    § 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Załącznik
do Zarządzenia Nr 393/2011
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 01.08.2011 r.

 

 

Podział Miasta na strefy w zakresie odpłatności za lokale użytkowe

 

Strefa I  - obejmuje lokale położone na parterze budynków, z ekspozycją wystawową
i wejściem do nich od ulic:

-    3-go Maja
-    Hallera
-    Korfantego
-    Kościelna
-    Miejska
-    Plac Kopernika
-    Plac Wolności
-    Raciborska do skrzyżowania z ul. Zebrzydowicką
-    Rynek 
-    Rynkowa
-    Sobieskiego
-    Zamkowa

Strefa II: obejmuje lokale położone na parterze budynków, z ekspozycją wystawową i wejściem do nich od ulic:

-    Gliwicka do ul. Na Górze
-    Kościuszki
-    Kraszewskiego
-    Łony
-    Powstańców Śląskich
-    Plac Kościelny

Strefa III: obejmuje lokale położone na parterze budynków, z ekspozycją wystawową
i wejściem do nich od ulic:

-    lokale położone w centrum w pasażach
-    Zebrzydowicka
-    Powstańców 34
-    Młyńska
-    Wieniawskiego

Strefa IV: 
- pozostały obszar Miasta oraz lokale użytkowe we wszystkich strefach pozbawionych wejścia od ulicy lub położonych na piętrze.

 
wpr.: Dariusz Poźniak, dnia: 2011-11-16 14:06:54 historia zmian dokumentu

Archiwum