STATUT ZGM


Załącznik do uchwały Nr 165/XII/2019
Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
STATUT
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKURozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku jest jednostką budżetową, której założycielem jest Miasto
Rybnik.

§ 2.

1. Siedzibą Zakładu jest Miasto Rybnik.
2. Zakład prowadzi działalność na terenie Miasta Rybnika.

§ 3.
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Mieście - rozumie się przez to Miasto Rybnik;
2) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta;
3) Zakładzie - rozumie się przez to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku;
4) mieniu - rozumie się przez to mienie komunalne Miasta;
5) Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Zakładu.
 
 
Rozdział II
Przedmiot i zakres działalności Zakładu

§ 4.

1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania       zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

2. W ramach podstawowych zadań Zakład zarządza powierzonym mu mieniem, obejmującym przede wszystkim budynki mieszkalne, lokale użytkowe i inne nieruchomości, w zakres którego wchodzi:

1) utrzymanie mienia w należytym stanie, w tym poprzez prowadzenie robót budowlanych w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji mienia;

3) administrowanie mieniem także w zakresie obsługi technicznej i eksploatacyjnej;

4) utrzymanie porządku na terenach zieleni.

3. Do zadań Zakładu należy ponadto:

1) realizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta;

2) prowadzenie działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej Miasta, w tym poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi w zakresie realizacji zadań własnych Miasta oraz gospodarki lokalami użytkowymi;

3) zlecona przez Miasto Rybnik obsługa techniczna imprez plenerowych organizowanych przez to Miasto.


 
Rozdział III
Organizacja Zakładu

§ 5.
1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent.
3. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.
4. Dyrektor wykonuje wobec pracowników Zakładu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy. 

§ 6.
Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zakładu.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie Zakłądu

§ 7.
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych.
2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Zakładu stanowi plan dochodów i wydatków.
3. Zakład jest wyposażony w mienie konieczne do realizacji wykonywanych przez niego zadań statutowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 9.
Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 


 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-07-31 12:58:02 historia zmian dokumentu