Uchwała Rady Miasta

UCHWAŁA 165/XII/2019
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Na podstawie:
- art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,
 
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
 
§ 1. Przyjąć Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 812/LVII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-07-31 13:01:07 historia zmian dokumentu