Do zakresu działania Działu Windykacji należy w szczególności:

 1. dochodzenie należności Miasta Rybnika z tytułu zaległości w opłatach za lokale mieszkalne, użytkowe, regresy, jak również należności nie wynikających z umowy najmu, w tym:
 1. bieżąca analiza kartotek księgowych,
 2. wysyłanie wezwań do zapłaty zaległości,
 3. przygotowywanie pozwów o zapłatę,
 1. inicjowanie działań Działu Lokalowego zmierzających do rozwiązania stosunku najmu z najemcami posiadającymi zaległości;
 2. współpraca z radcą prawnym w zakresie spraw skierowanych do sądu,
 3. dokonywanie przeksięgowań zaległości na konta obejmujące należności sporne (dot. należności objętych pozwem o zapłatę) oraz na konta obejmujące należności zasądzone (dot. należności zasądzonych),
 4. dokonywanie przypisów na kartotece księgowej z tytułu zasądzonych kosztów sądowych i zastępstwa prawnego,
 5. po otrzymaniu pisemnej informacji z Działu Lokalowego o zmianie lokalu przez dotychczasowego najemcę/lokatora, przenoszenie zapisów dotyczących spraw windykacyjnych w programie informatycznym do obsługi zasobu na nową kartotekę lokalu,
 6. sporządzanie wezwań do realizacji wyroku,
 7. sporządzanie wniosków o wszczęcie, ograniczenie, zawieszenie oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 8. monitorowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika,
 9. przygotowywanie skarg na działalność komornika prowadzącego egzekucję,
 10. przygotowywanie wniosków o wyjawienie majątku,
 11. przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej,
 12. udzielanie odpowiedzi na pisma w obszarze funkcjonowania działu,
 13. przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych dłużnikach, w tym po otrzymaniu pisemnej informacji z Administracji Domów Mieszkalnych lub innej komórki organizacyjnej,
 14. prowadzenie mediacji mających na celu pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy działania w celu ograniczenia zadłużenia wobec Zakładu,
 15. prowadzenie i monitorowanie działań związanych z odpracowaniem zadłużenia przez dłużników,
 16. prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym dotyczących rozkładania na raty, odraczania terminu płatności należności, umorzenia zaległości, oraz związanych z odstąpieniem od dochodzenia należności,
 17. przygotowywanie informacji o prowadzonych sprawach oraz sprawozdań z podejmowanych rozstrzygnięć w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale Rady Miasta.